Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/p/s/u77211/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/p/s/u77211/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/p/s/u77211/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Zisťovanie školskej spôsobilosti – Centrum poradenstva a prevencie BA 3
02 / 4488 2396

Školská spôsobilosť

Zisťovanie školskej spôsobilosti

Posúdenie spôsobilosti detí pre prácu v škole sa realizuje v priebehu celého školského roka, podľa požiadaviek klientely. Sú obdobia, ktoré sú výraznejšie vyplnené klientelou detí, ktoré sa majú začať vzdelávať v základných školách – je to obdobie január až máj. Uvádzame približný harmonogram.

Kedy sa venujeme deťom s odloženou školskou dochádzkou?

Na jeseň venujeme pozornosť predovšetkým deťom, ktoré majú odloženú školskú dochádzku a ich rodičia prejavili záujem o spoluprácu a poradenstvo ohľadne systematickejšej prípravy detí pre prácu v škole. Ide najmä o deti s nedostatočným vývinom jemnej motoriky, so špecifickými ťažkosťami v oblasti zrakového, sluchového vnímania (nejde pritom o poruchu zraku alebo sluchu, ale o špecifické ťažkosti vo vnímaní – napr. rozlišovanie podobných grafických obrazcov, rozlišovanie podobných sluchových podnetov a i.), s nedostatočnou koncentráciou pozornosti, pohybovým nepokojom. Ale aj deti sociálne a emocionálne nezrelé, so špecifickými vývinovými problémami, oneskorovaním psychomotorického vývinu. V tomto období prejavujú záujem o spoluprácu aj niektoré učiteľky predprimárneho vzdelávania ( v ďalšom učiteľky MŠ) – ide o usmernenie výchovno-vzdelávacích aktivít u detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Pred ukončením kalendárneho roka zvyčajne riešime problémy detí, ktoré sa na prácu v škole neadaptovali a ukazuje sa, že sú nezrelé. V spolupráci so základnými školami riešime vhodnosť tzv. dodatočného odkladu povinnej školskej dochádzky a poskytujeme poradenstvo v tomto smere pre rodičov detí.

Testy školskej spôsobilosti v materských školách

V januári a februári navštívime osobne každú materskú školu (po predchádzajúcom dohovore s vedením MŠ) a vyšetríme orientačným testom školskej spôsobilosti každé dieťa, ktoré k 31.8. dovŕši vek 6 rokov a jeho rodič dal na vyšetrenie písomný súhlas. Cenné informácie o vývine dieťaťa získavame aj v osobnom rozhovore s pani učiteľkou, a tak si doplníme obraz ohľadom charakteristiky sociálneho správania, emotívnych reakcií, samostatnosti a iných dôležitých prejavov v správaní dieťaťa. Týmto spôsobom vieme upozorniť aj na deti, ktorým je potrebné držať miesto v MŠ aj pre ďalší školský rok (deti,ktoré budú mať pravdepodobne navrhnutý odklad povinnej školskej dochádzky). Rodičia sa môžu o práci svojich detí počas orientačného vyšetrenia dozvedieť od pani učiteľky, prípadne od psychologičky, ktorá vyšetrenie realizovala. Zápis do 1.ročníka – na zápise sa zúčastníme podľa požiadania škôl. Poskytujeme okamžité poradenstvo rodičom i škole.

Kompletné vyšetrenie spôsobilosti

V marci a apríli pozývame do nášho centra na podrobnejšie – kompletné vyšetrenie spôsobilosti pre prácu v škole deti, ktoré :
– pri orientačnom vyšetrení v MŠ dosiahli slabý výkon,
– o vyšetrenie požiadala škola na základe pozorovaného správania dieťaťa pri zápise,
– ktorých rodičia sa sami rozhodli konzultovať s odborníkmi otázku spôsobilosti svojho
dieťaťa pre prácu v škole.
– skupinové i individuálne vyšetrenie školskej spôsobilosti povinne absolvujú deti, ktorých rodičia
žiadajú predčasné zaškolenie.

S detičkami zvyčajne začíname pracovať o 8:30 v malých skupinkách. Je dobre si na vyšetrenie v centre rezervovať čas zhruba do 11:00 -11:30. Po diagnostike nasleduje individuálna konzultácia s rodičom, ktorá je uzavretá stručným písomným vyjadrením – odporúčanie k zaškoleniu, odkladu školskej dochádzky, predčasnému zaškoleniu, k zaškoleniu v špeciálnej triede, v nultom, prípravnom ročníku. V prípadoch, kedy odporúčame zaškoliť dieťa do nultého alebo prípravného ročníka, taktiež pri odporúčaniach k zaškoleniu v špeciálnej škole, je dieťa vyšetrené kompletne a vypracováva sa aj správa zo psychologického vyšetrenia, so záverom a odporúčaniami pre prácu s dieťaťom. Diagnostiku školskej spôsobilosti sa snažíme robiť dynamickú, tzn. otázne prípady neuzatvárať na základe jednorázového vyšetrenia. Rodičom poskytujeme pre deti tzv. Stimulačný program a inštruujeme ich, ako s dieťaťom doma pracovať. Pri kontrolných návštevách zvážime pokroky a navrhneme pre dieťa vhodné riešenie. Celú akciu „školská spôsobilosť“ sa snažíme uzavrieť do konca mája. Vychádzame v ústrety školám, ktoré majú povinnosť do konca mája vydať rodičom rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školy. Apelujeme na riaditeľov škôl, aby v otáznych prípadoch nevydávali rozhodnutie o zaškolení skôr, než obdržia vyjadrenie z nášho centra. V ojedinelých prípadoch riešime otázky školskej spôsobilosti aj v mesiaci jún – august.

PhDr. Eva Horáková, psychologička