Naše poslanie

Hlavnou náplňou našej práce je poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania. Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálno – pedagogickú vrátane logopedickej a liečebno – pedagogickú starostlivosť a sociálnu činnosť. Svoje služby poskytujeme deťom od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie, zákonným zástupcom detí, pedagogickým zamestnancom.

Oznamy

Vážení/é klienti/tky,

s účinnosťou od 13.05.2020 Úrad verejného zdravotníctva SR vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu prihliadol na možnosť stanovenia protiepidemiologckých opatrení a opätovne umožnil činnosť školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie. Prevádzka nášho zariadenia je obmedzená, čo okrem iného pozostáva z presne dohodnutého termínu pre klientov, obmedzeného počtu klientov v jednom okamihu, obmedzeného počtu pripravených miestností, zabezpečenia dezinfekcie a iných opatrení. Vstup a pohyb na pracovisku je s prekrytými hornými dýchacími cestami. Taktiež je potrebné vyplnenie čestného prehlásenia, ktoré klienti/tky získajú mailom pri dohode termínu. Naďalej ostávame s väčšinou klientov v mailovom, telefonickom a online spojení.Veríme, že Vaše otázky, či požiadavky sa nám darí aj v tomto období s Vami riešiť. Prajeme veľa zdravia.

Tím CPPPaP BA III.

OZ RASTlinka

Podporujeme osobnostný RAST vďaka občianskému združeniu zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Realizujeme projekty zamerané na vzdelávanie, výchovu a rozvoj osobností detí aj dospelých.

Viac o združení

Najnovšie články

Prečítajte si najnovšie články z dielne našich odborníkov. Dozviete sa zaujímavé informácie o výchove a vzdelávaní vašich detí a získate prístup k metodickým materiálom.

Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.Giovanni Bosco

Naši partneri

Riešite problém vo výchove alebo vzdelávaní? Potrebujete odbornú konzultáciu?