Naše poslanie

Hlavnou náplňou našej práce je poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania. Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálno – pedagogickú vrátane logopedickej a liečebno – pedagogickú starostlivosť a sociálnu činnosť. Svoje služby poskytujeme deťom od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie, zákonným zástupcom detí, pedagogickým zamestnancom.

Oznamy

Vážení/é návštevníci/čky centra,
milí/é spolupracovníci/čky, kolegyne/ovia,

veľmi veríme, že ste mali leto plné zábavy, oddychu, zážitkov a budete z toho dlho čerpať. Užili ste si teplo, vodu, zmrzlinu. Trochu oddychu sme si dopriali aj my a vychutnali si dni so svojimi najbližšími. Pár zmien sme zrealizovali aj na našom pracovisku, trochu vylepšili priestory a pripravili nové námety na činnosti. Našim klientom a klientkám prajeme úspešný štart v novom školskom roku, aby boli vzťahy vo Vašich triedach čo najpríjemnejšie a cítili ste spokojnosť. Rodičom želáme, aby ste v čo najväčšej pohode dokázali zladiť osobný a pracovný život s povinnosťami a voľnými chvíľami svojich detí. Pedagógom prajeme okamihy a zážitky, kedy vidíte a vnímate, ako ste pomohli s rozvojom dieťaťa/mladého človeka. Odborným zamestnancom prajeme veľa podpory od svojich škôl a poradenských zariadení, aby ste následne dokázali byť na školách nápomocní/é. Riaditeľom/ľkám prajeme, aby ste si zažívali okamžiky, kedy pociťujete, že to množstvo Vami odvedenej práce je obrovsky zmysluplné.

Našim kolegom a kolegyniam chceme opäť dopriať pracovisko, kde na prvom mieste sú vzťahy medzi nami, otvorenosť a bezpečie, snaha o sebarozvoj a profesionalitu. Želáme Vám úspechy vo Vašej práci a ďakujeme za to množstvo podpory, ktorú naokolo šírite.

Príjemný školský rok 2022/2023.

Kedy vyhľadať našu pomoc…

Výchova

 • Nie ste si istý, či sa Vaše dieťa vyvíja správne?
 • Máte pocit, že Vaše dieťa je hyperaktívne?
 • Je Vaše dieťa bojazlivé alebo vzdorovité?
 • Pomočuje sa Vaše dieťa alebo odmieta stravu?
 • Často sa s dieťaťom dohadujete, nerešpektuje Vás?
 • Máte pocit, že Vaše dieťa si neverí?
 • Chcete posilniť svoje rodičovské zručnosti?
 • Trávi Vaše dieťa veľa času pri počítači a mobile?
 • Zistili ste, že Vaše dieťa zdieľa nevhodné fotky?

Vzťahy v rodine

 • Potrebujete pomôcť s rodinnými vzťahmi?
 • Prechádza Vaša rodina krízovým obdobím?
 • Chcete pomôcť dieťaťu prekonať obdobie rozvodu?
 • Nevie si Vaše dieťa nájsť kamaráta?
 • Panuje u Vás súrodenecká rivalita?
 • Máte pocit, že si doma nerozumiete?
 • Necíti sa Vaše dieťa v kolektíve dobre?
 • Obávate sa, že Vaše dieťa je v nevhodnej partii?
 • Experimentuje Vaše dieťa s marihuanou?

Vzdelávanie

 • Neviete, či je Vaše dieťa zrelé pre nástup do ZŠ?
 • Potrebujete poradiť pri výbere SŠ alebo VŠ?
 • Má Vaše dieťa ťažkosti pri učení?
 • Potrebujete poradiť ako sa učiť s dieťaťom?
 • Hľadáte spôsoby sebarozvoja?
 • Hľadá vaše dospievajúce dieťa zmysel života?
 • Máte pocit, že máte nadané dieťa?
 • Prináša Vaše dieťa veľa poznámok zo školy?
 • Myslíte si, že Vaše dieťa je v škole šikanované?

OZ RASTlinka

Podporujeme osobnostný RAST vďaka občianskému združeniu zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Realizujeme projekty zamerané na vzdelávanie, výchovu a rozvoj osobností detí aj dospelých.

Viac o združení

Najnovšie články

Prečítajte si najnovšie články z dielne našich odborníkov. Dozviete sa zaujímavé informácie o výchove a vzdelávaní vašich detí a získate prístup k metodickým materiálom.

Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.Giovanni Bosco

Naši partneri

Riešite problém vo výchove alebo vzdelávaní? Potrebujete odbornú konzultáciu?