Naše poslanie

Hlavnou náplňou našej práce je poradenstvo v oblasti vývinu, výchovy a vzdelávania. Poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálno – pedagogickú vrátane logopedickej a liečebno – pedagogickú starostlivosť a sociálnu činnosť. Svoje služby poskytujeme deťom od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie, zákonným zástupcom detí, pedagogickým zamestnancom.

Oznamy

Vážení/é klienti/tky,

centrá výchovného poradenstva a prevencie s účinnosťou od 08.02.2021 majú možnosť vykonávať svoju odbornú činnosť v individuálnej forme s výnimkou skupinových činností. Poskytovanie odbornej starostlivosti má byť prioritne zamerané na poradenstvo a terapiu. S našimi odbornými zamestnancami/kyňami je možné sa dohadovať, preto sa kontaktujte podľa rozdelenia škôl. Výnimočný vstup na pracovisko je možný po dohode s odborným/ou zamestnancom/kyňou, a to v presne dohodnutom termíne pre klientov/tky. Snažíme sa obmedzovať počet klientov/tiek v jednom okamihu, a pokiaľ je to možné, prosíme zákonných zástupcov o možnosť počkať na svoje dieťa mimo priestorov CPPPaP.  Vstup a pohyb na pracovisku je možný s prekrytými hornými dýchacími cestami. Taktiež je potrebné vyplnenie čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, ktoré klienti/tky získajú mailom pri dohode termínu, prípadne osobne pri návšteve a taktiež je potrebné umožniť zamestnancom CPPPaP nazrieť do negatívneho testu (PCR alebo antigén), prípadne do potvrdenia o prekonaní COVIDu (tlačivá podobné ako na školách). Naďalej ostávame s väčšinou klientov v mailovom, telefonickom a online spojení. Veríme, že Vaše otázky, či požiadavky sa nám darí aj v tomto období s Vami riešiť. Prajeme veľa zdravia.

Tím CPPPaP BA III.

OZ RASTlinka

Podporujeme osobnostný RAST vďaka občianskému združeniu zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Realizujeme projekty zamerané na vzdelávanie, výchovu a rozvoj osobností detí aj dospelých.

Viac o združení

Najnovšie články

Prečítajte si najnovšie články z dielne našich odborníkov. Dozviete sa zaujímavé informácie o výchove a vzdelávaní vašich detí a získate prístup k metodickým materiálom.

Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.Giovanni Bosco

Naši partneri

Riešite problém vo výchove alebo vzdelávaní? Potrebujete odbornú konzultáciu?