Ako prebieha stretnutie?

Rodič sa k nám objednáva cez mail, telefonicky alebo osobne. Kontaktnou osobou je psychologička podľa rozdelenia škôl. Obvykle sa snažíme mať prvé stretnutie s rodičmi bez účasti dieťaťa (okrem vyšetrení intelektu dieťaťa). Rozprávame sa o dôvodoch, ktoré rodiča privádzajú k nám a rozhovorom ako aj anamnestickým dotazníkom získavame základné anamnestické údaje, ktoré sú potrebné pri práci s dieťaťom. Jedná sa o hodinový rozhovor, v rámci ktorého je rodič oboznámený o navrhnutom spôsobe odbornej činnosti a sú dohodnuté ďalšie kroky. Súčasťou stretnutia je podpis Informovaného súhlasu, v rámci ktorého je rodič okrem iného poučený aj o ochrane osobných údajov , či ďalších postupoch z našej strany (vypracovanie správy, konzultácie s inými odborníkmi, ďalšie stretnutie a pod.).

Odborník pomáha rodičovi zorientovať sa v tom, aké kroky by boli následne potrebné: môže sa jednať o poradenskú činnosť pre rodiča/rodičov,, zrealizuje sa diagnostika dieťaťa, alebo sa dohodnú na priamej činnosti s dieťaťom, prípadne rodič pracuje na svojich zručnostiach v rámci Kurzu filiálnej terapie. Rodič môže byť požiadaný o doplnenie vyšetrení od ďalších odborníkov (neurológ, pedopsychiater, pediater,…), prípadne mu môže byť odporúčané iné zariadenie v súvislosti s potvrdením/vylúčením diagnózy alebo doplnenie vyšetrenia o špecializované činnosti (napr. Dialóg, Andreas a iné).

Ak má dieťa vzdelávacie ťažkosti

Pokiaľ sa jedná o vzdelávacie ťažkosti dieťaťa, po absolvovaní vstupu u psychológa a vyšetrení intelektu dieťaťa, prichádza rodič s dieťaťom ku špeciálnej pedagogičke u nás, ktorá dopĺňa diagnostiku a ďalšie vyšetrenia o potrebné náležitosti. Následne rodič získava správu s odporúčaniami, je oboznámený o potrebných krokoch, ďalšej spolupráci (ponúknutý stimulačný program, priama intervencia u nášho odborníka a pod.).
Pokiaľ sa jedná o logopedické ťažkosti, je možné, že rodič/dieťa nemusia mať kontakt so psychológom (ten môže prebehnúť až pri vyšetreniach školskej zrelosti).

Rodič môže počas práce našich odborníkov s dieťaťom tráviť čas u nás v čakárni, kde máme vytvorené adekvátne podmienky, pokiaľ je to vhodné, môže sa vzdialiť do neďalekého nákupného centra po dohode s dieťaťom a odborníkom z CPP. Rodič môže od nás získať potvrdenie do práce formou opečiatkovanej priepustky a dieťa ospravedlnenie neprítomnosti v škole formou pečiatky do žiackej knižky.

Spolupráca s rodičmi/zákonnými zástupcami je pre nás nesmierne dôležitá. Dieťa je klientom nášho centra, snažíme sa hľadieť na potreby a záujmy detí, zároveň spolupráca s rodičmi je pre nás nevyhnutná a významná. Vážime si čas detí, rodičov aj náš. Dohodnuté časy sa snažíme v čo najväčšej miere dodržiavať. Je možné, že Vás nebudeme môcť prijať presne v dohodnutom čase. Je to spôsobené tým, že žiadne vyšetrenie alebo konzultáciu nechceme podceniť.

Kontaktujte nás

Potrebujete odbornú konzultáciu? Dohodnite si s nami stretnutie.