02 / 4488 2396

Projekty

Projekt RASTlinka

Nadácia pre deti Slovenska schválila v rámci 20. ročníka charitatívneho programu Hodina deťom náš projekt RASTlinka.

Čo je zámerom projektu?

Zámerom projektu je ovplyvňovanie sociálnej atmosféry v triedach, a to interaktívnymi triednickými hodinami. Projekt ponúka metodiku – vypracovaný manuál triednických hodín, ku ktorým budú pedagógovia vzdelávaní. Okrem obsahu sa projektom zameriavame na proces, a to zvyšovanie zručností pedagógov ZŠ/SŠ, ktoré sú nevyhnutné pri práci s deťmi. Druhou časťou je vypracovanie metodiky na triednícke hodiny v špeciálnych oblastiach ( napr. práca s triedou, kde sa zosmiešňuje, práca s triedou, ktorá sa spojila, práca s triedou pri prevencii alkoholu a pod.). Špecifickou časťou projektu bude práca s 1. ročníkmi SŠ, kde sa bude tiež jednať o ovplyvnenie soc. atmosféry v triedach. Pedagógovia budú mať ponuku zúčastniť sa práce s triedou, zároveň získajú podrobnú analýzu, ktorá je zameraná na silné stránky triedy a upozorňuje na riziká (jednotlivcov i skupiny ako celku).

Aký je kontext a história projektu?

Projekt je pilotným vo svojej forme. V minulosti sme realizovali vzdelávania pre pedagógov, kde sme trénovali potrebné zručnosti, no nebolo to prepojené s priamou činnosťou na škole. Novinkou je tiež zameranie na špecifiká, ktoré sa v praxi objavujú: triedy so zosmiešňovaním, triedy, ktoré sa spojili, triedy, kde prebehla kybernetická kauza a pod. Väčšina týchto udalostí je riešená pohovormi, výchovnými komisiami, upozorneniami. Vystupujúce problémy v triedach riešili zamestnanci CPPPaP, ktorí často zistili, že v rámci predcházajúcich opatrení sa s triedami interaktívne nepracovalo. Je dôležité, aby sa v rámci primárnej aj sekundárnej prevencii budovalo bezpečie, čím sa minimalizujú riziká vzniku ďalších, nevhodných javov v triedach.