02 / 4488 2396

Pre rodičov

Načúvajme si

Volanie po zvýšení bezpečnosti na slovenských školách stále hlasnejšie zaznieva z rôznych oblastí verejného života.  Pojem „bezpečné školy“ rezonuje tak v odborných kruhoch či médiách, ako aj v politických vyhláseniach zástupcov a zástupkýň štátnych inštitúcií.  Kvalita vzdelávacieho systému sa totiž dotýka každého, nielen ľudí, ktorí priamo na školách pôsobia či…...

Čítať viac

Deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a ako ich podporiť

Reč slúži ako prostriedok, vďaka ktorému môžeme vyjadriť svoje názory, pocity a vyjadriť svoje potreby. Umožňuje nám dorozumievať sa medzi sebou navzájom a  je základným nástrojom sociálneho prispôsobenia sa. Vývoj reči dieťaťa a jeho osvojovanie má určité pravidlá. Podľa odbornej literatúry sa dieťa vo veku medzi 19. a 24. mesiacom začína vyjadrovať prostredníctvom…...

Čítať viac

Projekt Sieť vzťahov

Naše CPPPaP  bolo úspešné pri uchádzaní sa v Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme. Veľmi sa tešíme z prínosu a zmyslu projektu a vážime si, že Úrad Bratislavského samosprávneho kraja pripravil a zrealizoval túto dotačnú schému, kde sa zariadenia ako naše mohli uchádzať o financie. Cieľom projektu je výrazným spôsobom zasiahnuť najrizikovejšiu časť detí a mládeže okresu Bratislava…...

Čítať viac

Tím podpory pre Ukrajinu

Naše Centrum poradenstva a prevencie Bratislava III. rozbehlo od 1. apríla 2022 špeciálny podporný psychologický tím psychologičiek priamo z Ukrajiny. Veríme, že tím sa bude postupne rozširovať, ako aj spolupráca a prepájanie s ďalšími psychológmi a psychologičkami zo sociálnej kurately a tiež z iniciatívy Kto pomôže Ukrajine tak, aby pomoc v rámci Bratislavy bola čo najkomplexnejšia. Systémová…...

Čítať viac

Prestaňte ma volať Lenka! Som Leo

  Možno ste sa už stretli s príbehom niekoho, kto sa nestotožnil s tým, čo mu do kolónky „pohlavie“ po narodení napísali do rodného listu. Miesto toho sa cítil, vnímal a správal ako „to druhé pohlavie“. Takýchto ľudí je na svete množstvo a nazývame ich transrodovými (skrátene trans) osobami (mužmi/ženami, prípadne chlapcami/dievčatami).   Odborný…...

Čítať viac

Stimulácia predškoláka a žiaka 1. ročníka ZŠ

(námety na individuálnu a skupinovú prácu) V  predškolskom veku by sme mali naplno rozvíjať aktivity pre prípravu na školu.  Ponúkame  Vám niektoré cielené činnosti, ktoré sú prospešné a  napomáhajú deťom pri vstupe do školy. Niektoré typy na účinné aktivity môžu využívať rodičia aj pedagógovia. Stimulačné programy a aktivity sa zameriavajú…...

Čítať viac

Výslovnosť a učenie

Ako  ovplyvňuje  nesprávna  výslovnosť  učenie  v  škole?   Mnoho  detí predškolského  veku  má  nesprávnu  výslovnosť.  V  závislosti  od toho, čo je jej príčinou, môže byť nesprávna výslovnosť podkladom neskorších porúch učenia v škole.  Čítanie  a  písanie  sú  vlastne  písomnou  podobou  reči,  preto  sa  ťažkosti  vo zvukovej forme jazyka (hovorená  reč) veľmi…...

Čítať viac

Link na podcasty s tému COVID – 19

Vážení/é poslucháči/čky, možno máte chvíľku čas a namiesto čítania máte chuť si vypočuť podcast. Dva s témou COVIDu nahrala pre RAABE naša PaedDr. Jana Lednická: Prvý je určený riaditeľom škôl a školských zariadení, ich zriaďovateľom, či pedagogickým a odborným zamestnancom/kyniam škôl: Ako na krízovú komunikáciu so zamestnancami? https://www.raabe.sk/podcasty?podcast_id=66   Druhý…...

Čítať viac

Možnosti mediácie v riešení problémov

Každý z nás sa môže v živote dostať do situácie, kedy je pre neho z rôznych dôvodov problematické nájsť spoločnú dohodu s iným človekom. Najčastejšie sa to stáva vtedy, keď nám na predmete sporu zvlášť záleží, špeciálne keď ide o naše deti ( úprava rodičovských práv po rozchode rodičov, dohoda…...

Čítať viac

Ako sa cíti a čo prežíva dieťa so špecifickými poruchami učenia a ako ho môžeme podporiť.

Žijeme v spoločnosti, kde sa kladie primárny dôraz na komunikáciu. Akýkoľvek handicap v tejto oblasti je výrazne znevýhodňujúci. Narušenie schopnosti dobre čítať a písať predstavuje bariéru prístupu k informáciám. Naviac každá porucha v komunikácii nesie so sebou aj znevýhodnenie vo vzťahu k ostatným spolužiakom, čo následne môže prinášať emocionálne problémy…...

Čítať viac