Spolupráca so školou

Rozdelenie škôl v územnej pôsobnosti CPP BA 3 je zabezpečené tromi odborníkmi z rôznych oddelení.
Všetky školy tak majú trojicu odborníkov CPP BA 3: psychologičku, špeciálnu pedagogičku a preventistu. Psychologičky a preventisti realizujú metodické návštevy na jednotlivých školách, ktoré sa obvykle snažia mať v pravidelných intervaloch. Pedagógovia majú tak možnosť využiť metodické konzultácie priamo na školách. S psychologičkou zväčša riešia individuálne ťažkosti žiakov (oblasť emocionálneho vývinu a výchovy dieťaťa, oblasť rodinných a rovesníckych vzťahov), s preventistami riešia skupinové ťažkosti, prípadne preventívne aktivity s triedami (oblasť skupinových činností a prevencie).

V prípade, že škola je iniciátor príchodu klientov, tak práve pedagógovia sú sprostredkovateľmi kontaktov. Cenným prostriedkom získania informácií o dieťati je vyplnenie podkladov k psychologickému a špeciálno – pedagogickému vyšetreniu, keďže pedagogická diagnostika, pozorovanie pedagóga a jeho informácie z vnímania dieťaťa v triede sú obrovským zdrojom a doplnením našich diagnostických údajov.

Práca s jednotlivcom alebo triednym kolektívom

Špeciálne pedagogičky nenavštevujú školy. Najčastejší kontakt ich s pedagógmi je cez školské špeciálne pedagogičky, s ktorými sú jednotlivé deti odkonzultované a informácie tak prenesené na pôdu školy (samozrejme toto je so súhlasom zákonného zástupcu). Školy, ktoré nemajú školskú špeciálnu pedagogičku, majú s našimi odborníkmi vykomunikované, kto je sprostredkovateľom informácií. Pokiaľ pedagóg chce a potrebuje konzultovať, je možné, aby odkonzultoval telefonicky prípadne si dohodol osobné stretnutie v našom CPP. Mnohí pedagógovia prichádzajú osobne odkonzultovať jednotlivé deti, ale aj vypracovanie individuálnych plánov jednotlivých žiakov, ktorí sú integrovaní, konzultujú sa odporúčania zo správ a pod.

Pokiaľ pedagóg potrebuje pracovať s triedou, je možné priamo osloviť prichádzajúceho odborníka z CPP BA 3 na školu, ideálne vypísať prihlášku skupinovej činnosti. Po získaní objednávky odborník z CPP kontaktuje pedagóga, aby sa spoločne dohodli na ďalších postupoch, prípadne konkrétnej práci s triedou. Pedagógovia okrem metodických konzultácií a priamej činnosti s triedami prichádzajú k nám za účelom svojho profesionálneho rozvoja. Ponúkame rôzne druhy vzdelávaní pre pedagógov: napr. účasť na pedagogickej rade s nejakou témou, tréning zručností, teambuildingové aktivity a pod.

Kontaktujte nás

Potrebujete odbornú konzultáciu? Dohodnite si s nami stretnutie.