Do nášho tímu hľadáme psychológa/ogičku a špeciálnu pedagogičku. Ponúkame profesionalitu, odbornosť a motiváciu v tíme:) Vzdelanie je podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Ďalšími predpokladmi sú:
a) bezúhonnosť – odpis z registra trestov, b) zdravotná spôsobilosť (fyzická a duševná spôsobilosť), c) ovládanie štátneho jazyka.

Nástup – ideálne ku 01.09.2022. Potrebné je zasielať:

• písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania (na mail: lednicka@psychologickecentrum.sk), k tomu pridať
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (postačuje scan),
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti (až po pohovore realizujete odpis z registra trestov),
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu

Funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Práca s detským klientom je zmyslupná, pútavá, i keď miestami náročná. Práca s dospelými okolo dieťaťa býva tiež náročná, zároveň častokrát posilňujúca, pričom sa snažíme, aby bola čo najviac dočasná:) A práca v kolektíve býva so vzájomným zanietením, podporou a aj humorom (neskrývame, že občas býva aj medzi nami náročná).

Tešíme sa na záujemcov/kyne.