Naše Centrum poradenstva a prevencie Bratislava III. rozbieha od 1. apríla 2022 špeciálny podporný psychologický tím psychologičiek priamo z Ukrajiny. Veríme, že tím sa bude postupne rozširovať, ako aj spolupráca a prepájanie s ďalšími psychológmi a psychologičkami zo sociálnej kurately a tiež z iniciatívy Kto pomôže Ukrajine tak, aby pomoc v rámci Bratislavy bola čo najkomplexnejšia. Systémová podpora nášho špeciálneho tímu bude poskytovaná v tomto školskom roku pre ukrajinské deti a rodiny v Bratislave. Tím psychologičiek budú úzko prepojené s bežnou prácou nášho CPPPaP BA3, ako aj ostatných Centier v Bratislave, s našimi školskými podpornými tímami, riaditeľmi škôl a zriaďovateľmi, ale aj medzirezortne. Podpora bude poskytovaná v troch úrovniach:

 1. Skríning rizík a zdrojov ukrajinských detí v školách v Bratislave – v súčinnosti so školami a poradenskými zariadeniami zrealizujeme jednorázovú identifikáciu rizík a zdrojov detí v školách, poskytneme deťom, rodinám a školám základne informácie a prevenciu. Informácie o tejto základnej podpore bude poskytnutá aj rodičom cez riaditeľov škôl formou objednávkového formuláru.
 2. Psychologické poradenstvo a starostlivosť – poskytovať chceme podporu a odborné konzultácie pre (ukrajinských) učiteľov, rodičov a žiakov formou besied, seminárov, prezentácii, individuálnej integrácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a iné podľa potreby. O poradenstvo môžu požiadať aj deti a rodiny, ktoré ešte nenavštevujú školu.
 3. Psychologická intervencia a terapia – pripravujeme možnosti individuálnej starostlivosti o deti a rodiny, ktoré prežívajú akékoľvek emočné a psychické ťažkosti, či výchovné alebo vzdelávacie ťažkosti. Rovnako tak plánujeme otvoriť pravidelné týždňové terapeuticko-intervenčné skupiny pre deti pri zvládaní záťaže s využitím arteterapie alebo hrových techník.

Za vznik psychologického tímu vďačíme vo významnej miere Nadácii VÚB. 

Náš psychologický tím

 • Alla Plotnikova

  Alla Plotnikova

  +421 948 068 827Slovenská vlajkaUkrajinská vlajka
 • Yuliia Kolodiazhna

  Yuliia Kolodiazhna

  +421 948 164 128  Ukrajinská vlajka
 • Svetlana Zinovieva

  Svetlana Zinovieva

  +421 948 173 266  Ukrajinská vlajka
 • Galyna Lapshun

  Galyna Lapshun

  +421 948 192 501Ukrajinská vlajka

   Nájdete nás v príjemných priestoroch CPPPaP BA III. na Vajnorskej 98/D na 2. poschodí.