Naše Centrum poradenstva a prevencie Bratislava III. rozbehlo od 1. apríla 2022 špeciálny podporný psychologický tím psychologičiek priamo z Ukrajiny. Veríme, že tím sa bude postupne rozširovať, ako aj spolupráca a prepájanie s ďalšími psychológmi a psychologičkami zo sociálnej kurately a tiež z iniciatívy Kto pomôže Ukrajine tak, aby pomoc v rámci Bratislavy bola čo najkomplexnejšia. Systémová podpora nášho špeciálneho tímu je poskytovaná pre ukrajinské deti a rodiny v Bratislave. Tím psychologičiek je úzko prepojený s bežnou prácou nášho CPP BA3, ako aj ostatných Centier v Bratislave, s našimi školskými podpornými tímami, riaditeľmi škôl a zriaďovateľmi, ale aj medzirezortne. Na rozbehnutie viacerých činností sme museli využiť rôzne grantové výzvy, aby sme zabezpečili priestor, materiál a pomôcky na odborné činnosti (výtvarný materiál, terapeutický, kancelársky a pod. ). Pomoc sme získali aj vďaka Bratislavskému samosprávnemu kraju, MÚ Bratislava – Nové Mesto.

Podpora je poskytovaná v troch úrovniach:

 1. Skríning rizík a zdrojov ukrajinských detí v školách v Bratislave – v súčinnosti so školami a poradenskými zariadeniami realizujeme jednorazovú identifikáciu rizík a zdrojov detí v školách, poskytujeme deťom, rodinám a školám základne informácie a prevenciu. Informácie o tejto základnej podpore poskytujeme aj rodičom cez riaditeľov škôl formou objednávkového formuláru.
 2. Psychologické poradenstvo a starostlivosť – poskytujeme podporu a odborné konzultácie pre (ukrajinských) učiteľov, rodičov a žiakov formou besied, seminárov, prezentácii, individuálnej integrácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a iné podľa potreby. O poradenstvo môžu požiadať aj deti a rodiny, ktoré ešte nenavštevujú školu.
 3. Psychologická intervencia a terapia – rozbehnuté máme aj možnosti individuálnej starostlivosti o deti a rodiny, ktoré prežívajú akékoľvek emočné a psychické ťažkosti, či výchovné alebo vzdelávacie ťažkosti. Priebežne sme zrealizovali  terapeutické – intervenčné skupiny (hlavne počas leta). V tomto období opäť vo veľkej miere pracujú psychologičky na školách, a to skupinovou formou.

Ďakujeme BSK za podporu.

Ďakujeme MÚ Bratislava – Nové Mesto.

Bratislavskykraj.sk – Informačný portál Bratislavského samosprávneho kraja

Náš psychologický tím

 • Alla Plotníková

  Alla Plotnikova

  +421 948 068 827Slovenská vlajkaUkrajinská vlajka
 • Yuliia Kolodiazhna

  Yuliia Kolodiazhna

  +421 948 164 128  Ukrajinská vlajka
 • Galyna Lapshun

  Galyna Lapshun

  +421 948 192 501Ukrajinská vlajka

Nájdete nás v príjemných priestoroch CPPPaP BA III. na Vajnorskej 98/D na 2. poschodí.