02 / 4488 2396

Logopédia

Deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a ako ich podporiť

Reč slúži ako prostriedok, vďaka ktorému môžeme vyjadriť svoje názory, pocity a vyjadriť svoje potreby. Umožňuje nám dorozumievať sa medzi sebou navzájom a je základným nástrojom sociálneho prispôsobenia sa. Vývoj reči dieťaťa a jeho osvojovanie má určité pravidlá. Podľa odbornej literatúry sa dieťa vo veku medzi 19. a 24. mesiacom začína vyjadrovať prostredníctvom prvých…...

Čítať viac

Výslovnosť a učenie

Ako ovplyvňuje nesprávna výslovnosť učenie v škole?  Mnoho deti predškolského veku má nesprávnu výslovnosť.  V závislosti od toho, čo je jej príčinou, môže  byť nesprávna výslovnosť podkladom neskorších porúch učenia v škole.  Čítanie a písanie sú vlastne písomnou podobou reči, preto sa ťažkosti vo zvukovej forme jazyka (hovorená reč)  veľmi často odzrkadlia v problémoch pri osvojovaní jej písomnej podoby.  Príčiny nesprávnej výslovnosti sú rôzne. Jednou z nich je  dedičnosť.  Dieťa však nededí nesprávnu výslovnosť konkrétnej hlásky, ale oslabenie funkcií, ktoré sú potrebné pre osvojenie si správnej výslovnosti.  Môžu to byť napríklad ťažkosti s pohyblivosťou rečových orgánov, znížená schopnosť sluchového rozlišovania  hlások medzi sebou (fonematická diferenciácia) a schopnosť počuť, že aj hovorené slová sa skladajú z menších častí – hlások (fonologické uvedomovanie).   Ďalšou príčinou nesprávnej výslovnosti sú negatívne vplyvy prostredia v ktorom dieťa vyrastá. Veľmi dôležitý je správny rečový vzor u ľudí, s ktorými dieťa prichádza pravidelne do kontaktu (okrem rodičov sú to aj učitelia a vychovávatelia). Škodí ak rodičia…...

Čítať viac

Logopedický skríning v materských školách

Logopedická depistáž alebo logopedický skríning  je orientačné logopedické vyšetrenie komunikačnej schopnosti dieťaťa prebiehajúce individuálnou formou. Pozostáva z vyšetrenia výslovnosti, porozumenia reči, vyjadrovacích a jazykových schopností, podľa potreby aj orientačného vyšetrenia sluchu a pohyblivosti rečových orgánov. Vykonáva sa za účelom identifikácie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou a vyhotovením písomnej správy za účelom informovania zákonných zástupcov…...

Čítať viac