Logopedická depistáž alebo logopedický skríning  je orientačné logopedické vyšetrenie komunikačnej schopnosti dieťaťa prebiehajúce individuálnou formou. Pozostáva z vyšetrenia výslovnosti, porozumenia reči, vyjadrovacích a jazykových schopností, podľa potreby aj orientačného vyšetrenia sluchu a pohyblivosti rečových orgánov. Vykonáva sa za účelom identifikácie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou a vyhotovením písomnej správy za účelom informovania zákonných zástupcov…...