02 / 4488 2396

Projekty

Projekty podporené BSK

Projekty Podporou k duševnému zdraviu a Rešpektovať sú projektami z našej dielne.

Projekt Podporou k duševnému zdraviu mal ambíciu svojím zameraním komplexne pokrývať tému ohrozenia detí a mladých ľudí, s ktorými sa stretávame v našej územnej pôsobnosti. Projekt staval na profesionalite a skúsenostiach odborníkov, ktorí priamo pracovali so “zasiahnutou” klientelou, a zároveň boli čo najviac nápomocní, aby sa preventívne vyhli ďalším komplikáciám. S klientmi sme v rámci svojich činností pracovali individuálne, aj skupinovo a záberom sme oslovili mnohé cieľové skupiny – detí, mladých ľudí, ich zákonných zástupcov, pedagógov, aj odborníkov zo škôl. Za nesmierne významné vnímame naše činnosti, ktoré zavádzajú systémové zmeny na našich školách /jednou z nich je napr. realizácia ranných kruhov v školách, obsadenie miest školských sociálnych pedagógov, prestávky, ktoré sú vonku aj vnútri a pod.).

Projekt Rešpektovať rozdielnosti sa zameriaval na rozvoj odborných činností, špecificky pri téme autizmu a  autistických porúch. V našich MŠ, ZŠ a SŠ sa objavuje čoraz viac detí a mladých ľudí so špecifickými príznakmi. Ich fungovanie v kolektívoch býva často náročné: zažívajú si pocity neporozumenia, nerešpektovania, až čudáctva. V rámci projektu sa nám podarilo dobudovať tzv. bezpodnetovú miestnosť a doplnili sme si niektoré terapeutické pomôcky, aby sme v rozšírenej podobe mohli poskytovať odborné činnosti klientom aj v tejto téme.

Veľké ďakujem patrí BSK, že spúšťa výzvy, do ktorých sa môžeme zapájať. Účasť štátnych školských zariadení v rôznych grantoch a výzvach je minimálna, o to viac si ceníme, že zriaďovateľ škôl takto prepája systém a zmysluplne napomáha zariadeniam podobného charakteru.