02 / 4488 2396

Pre rodičov

Logopedický skríning v materských školách

Logopedická depistáž alebo logopedický skríning  je orientačné logopedické vyšetrenie komunikačnej schopnosti dieťaťa prebiehajúce individuálnou formou. Pozostáva z vyšetrenia výslovnosti, porozumenia reči, vyjadrovacích a jazykových schopností, podľa potreby aj orientačného vyšetrenia sluchu a pohyblivosti rečových orgánov. Vykonáva sa za účelom identifikácie detí s narušenou komunikačnou schopnosťou a vyhotovením písomnej správy za účelom informovania zákonných zástupcov o výsledku skríningu.

Ako prebieha logopedický skríning v materských školách

Logopedický skríning realizujeme podľa požiadaviek rodičov ( po predchádzajúcom dohovore s vedením MŠ/ZŠ)  priamo v materských školách.V rámci skríningu vyšetrujeme deti, ktoré ešte nie sú zaradené v starostlivosti logopéda. Detičky v materskej škole vyšetrujeme v priebehu doobedia, každému dieťatku sa venujeme individuálne.

Ako sa prihlásiť na skríning?

Zákonný zástupca dieťa prihlasuje na toto vyšetrenie prostredníctvom materskej školy, v ktorej odovzdá vyplnený a podpísaný informovaný súhlas . Materské školy sa na skríning prihlasujú prostredníctvom formulára “Prihlasovanie na LG skríning”, ktorý je potrebné odoslať na mailovú adresu uvedenú vo formulári. Termín skríningu  stanovíme na základe vyplneného formulára po dohovore s materskou školou.

Podmienky úspešného skríningu

Na korektné vyhodnotenie záverov potrebujeme  tichú miestnosť so stolom a dvoma stoličkami, pracovný materiál, ktorý zabezpečujeme. Najdôležitejším kritériom je nadviazanie kontaktu s dieťaťom, ktoré v čase vyšetrenia musí byť zdravé (bez infektov horných dýchacích ciest). Výsledky logopedického vyšetrenia chorého dieťaťa môžu byť skreslené (dieťa sa horšie sústredí, ak má infekciu dýchacích ciest, mení sa jeho výslovnosť, môže horšie počuť).

Výsledok skríningu

Výstupom zo skríningu je krátka písomná správa určená pre zákonného zástupcu. Jej súčasťou je jasne  definovaný záver, či dieťa potrebuje/nepotrebuje starostlivosť logopéda.  Logopéda resp. logopedické pracovisko vyhľadáva zákonný zástupca a u vybraného logopéda sa informuje o možnosti a podmienkach prijatia dieťaťa do starostlivosti ( či je potrebné odporúčanie pediatra a pod..) Logopedický skríning nenahrádza podrobnejšie diagnostické vyšetrenie logopéda, v ktorého starostlivosti bude dieťa zaradené. Odporúčania na odborné lekárske vyšetrenia, ktoré v správe uvádzame je potrebné konzultovať s ošetrujúcim pediatrom dieťaťa.  V prípade odporučenia na odloženie školskej dochádzky, je potrebné objednať dieťatko na vyšetrenie k psychológovi v našom centre podľa materskej školy, ktorú dieťa navštevuje (rozdelenie materských škôl nájdete na našej stránke).

Mgr.Zuzana Karasová, logopedička