02 / 4488 2396

Prevencia

Partnerské vzťahy a sexualita – ako túto tému efektívne sprostredkovať žiakom/čkam na ZŠ

Deti a mladí ľudia sa počas svojho vývinu učia žiadúce správanie, formujú sa ich vlastné názory, vytvárajú si identitu a presvedčenia. Súčasťou tohto procesu je okrem iného i formovanie vzťahu k svojmu telu a k sebe samému, nadväzovanie kamarátskych vzťahov, objavovanie vlastnej sexuality, sexuálnej orientácie, prvých vzťahov. Preto je potrebné, aby dostali relevantné informácie týkajúce sa partnerských vzťahov a sexuality, a najmä formovania zdravého vzťahu, nakoľko mnohí/é žiaci/čky majú dostatok, niektorí/é až prebytok informácií z oblasti sexuality, ale málo príležitostí ich reflektovať, zdieľať medzi sebou aj s dospelými, začleňovať do realistických vzťahových kontextov a diskutovať o nich.

Cieľom tohto článku je preto: 1. Ponúknuť stručný prehľad tém z oblasti vzťahov a sexuality, ktoré je vhodné so žiakmi/kami prebrať vzhľadom na aktuálnu fázu ich vývinu (vek). 2. Načrtnúť, aké parametre by malo mať výchovné pôsobenie v tejto oblasti. 3. Definovať optimálne postojové nastavenie učiteľa/ky ako facilitátora/ky sexuálnej a partnerskej výchovy.

1. Témy, ktoré je vhodné preberať so žiakmi/kami vzhľadom na ich vek tak, aby boli v súlade s vývinovými výzvami, ktorým prirodzene čelia:

 • žiaci/čky 5. a 6. ročníka (vek 10–12 rokov): nie je potrebné otvárať túto tému, pokiaľ to sami/é žiaci/čky neotvoria
 • žiaci/ky 7. ročníka (vek 12-13 rokov): priateľské vzťahy medzi pohlaviami – poznávanie potrieb a odlišností nositeľov druhého pohlavia
 • žiaci/čky 8. ročníka (vek 13-14 rokov): orientácia v téme sexuality a sexuálne pojmy – správne chápanie ich významu (racionálny prienik do témy sexuality)
 • žiaci/čky 9. ročníka (vek 14-15 rokov): riziká spojené so sexuálnym správaním, inakosť (iná sexuálna orientácia), rodová rovnosť

2.  Žiadúce parametre výchovného pôsobenia v oblasti sexuality a partnerských vzťahov:

Aby žiakov/čky uvedené témy zaujali, je potrebné, aby boli po obsahovej, formálnej a procesnej stránke:

 • atraktívne – pre žiakov/čky zaujímavé
 • interaktívne – dialogická forma vedenia komunikácie, diskusia, výmena názorov a kvalitná argumentácia (vyhnutie sa moralizovaniu, „kázaniu“, jednosmernému autoritatívnemu poučovaniu)
 • zážitkové – zapojenie žiakov/čok prostredníctvom aktivít, hier, modelových situácií a simulácií, ktoré „nútia“ žiakov/čky zapájať svoju kreativitu a reflektovať aj emočné a pocitové aspekty svojho prežívania v rámci aktivity.
 • participatívne – dať žiakovi/čke možnosť zapojiť sa do interakcie ako rešpektovaný/á partner/ka, ktorý/á môže slobodne a bezpečne vyjadriť svoje názory, potreby a emócie, ktoré sú brané vážne. Aby výsledok komunikácie vnímal/a ako konsenzus, ku ktorému prispel/a vlastným vkladom.

3. Optimálne postojové nastavenie pedagóga/ičky:

Téma partnerských vzťahov a zvlášť téma sexuality je zaťažená množstvom tabu, predsudkov a stereotypov, z ktorých mnohé komplikujú formovanie zdravých postojov a správania v tejto oblasti. Preto je dôležité, aby pedagóg/ička mali schopnosť:

 • empatického porozumenia: pozrieť sa na svet akoby očami žiaka/čky, poznať a pochopiť jeho/jej perspektívu – byť na chvíľu „v jeho/jej koži“ – dať mu/jej najavo, že sa pokúšame vnímať a chápať, ako mu/jej v danej chvíli je. Empatické porozumenie je veľmi silný nástroj na budovanie vzťahu, dôvery a facilitovanie rozvoja zdravého sebavedomia u žiaka/čky.
 • bezpodmienečného pozitívneho prijímania žiaka/čky: akceptovať žiaka/čku ako človeka hodného lásky bez predbežných podmienok. Odlišovať jeho/jej osobu od jeho/jej názorov, emócií a správania (ktoré sa môžu meniť a vyvíjať). Ubezpečovať ho o stabilite a pozitivite môjho vzťahu k nemu/nej.
 • autentickosti / kongruencie: byť v každej chvíli interakcie so žiakom/čkou „sám/ou sebou“ – t.j. komunikovať a správať sa v súlade so svojím aktuálnym prežívaním. Neznamená to, že sme povinný/é vyjadriť všetko, čo práve cítime a čo si myslíme. Znamená to ale nevyjadrovať nič, čo je v rozpore s mojou „vnútornou pravdou“ – t.j. nepredstierať, neklamať, neštylizovať sa.

Úlohou pedagóga/ičky je počas aktivít sledovať pozornosť, skupinovú dynamiku v triede, stupeň únavy. Ak sa vynorí iná, pre žiakov/čky dôležitejšia téma, je vhodné venovať sa jej. Ak to z nejakého dôvodu nie je v tej chvíli možné, tak žiakom/čkam avizovať, že na ďalšej hodine sa tejto téme môžete venovať. Je potrebné rešpektovať zásadu, že ak sa žiak/čka z nejakého dôvodu nechce vyjadriť, tak nemusí. Pedagóg/ička zaujíma k téme nehodnotiaci postoj a vyjadruje svoj názor nakoniec, až potom, ako sa vyjadria žiaci/čky.

Pedagóg/ička, ktorý/á vhodne zvolí tému vzhľadom na vek žiakov/čok, interaktívne a zážitkovo ju predstaví a dokáže byť autentický/á, empatický/á a kongruentný/é, má možnosť nielen odviesť zmysluplnú prácu, ale aj podporiť svoj vzťah k jednotlivým žiakom/čkam v triede.

Ak by ste potrebovali pomoc pri tvorbe aktivít k jednotlivým témam, pokojne môžete osloviť nás, radi Vám s tým pomôžeme, prípadne po dohode môžeme program partnerských vzťahov a sexuality vo Vašej triede zabezpečiť my, v trvaní troch dvojhodinových stretnutí.

Vypracovala: Mgr. Zuzana Krištofičová, sociálna pedagogička CPPPaP BA III.