02 / 4488 2396

Školská spôsobilosť

List pre rodičov predškolákov

Milí rodičia budúcich školákov,

v čase, keď čítate tento text, sme boli pripravení venovať sa Vašim deťom a Vám, plánovali sme spoločne zmapovať oblasti, ktoré by bolo potrebné do septembra pretrénovať, aby Vaše deti nastúpili do 1.ročníka čo najlepšie pripravené.

Okolnosti, bohužiaľ, rozhodli inak, ale paradoxne priniesli viac času, ktorý môžete stráviť s rodinou, času, ktorý môžete zmysluplne využiť v prospech Vašich detí a ich príprave na to, aby v septembri do školy kráčali s radosťou a aby ich adaptácia na tento náročný krok bola úspešná.

Na to, aby Vaše dieťa dobre zvládlo nástup do školy, musí byť pripravené telesne, kognitívne, sociálne aj emocionálne.

V telesnej oblasti máme na mysli najmä telesnú zdatnosť a fyzické zdravie dieťaťa.

V kognitívnej-rozumovej oblasti je dôležité, aby sa vedelo primeranú dobu dobre sústrediť na jednu činnosť, malo dobre rozvinuté zrakové aj sluchové vnímanie, vedelo sa orientovať v priestore ( poznalo pojmy vpravo-vľavo, hore-dolu…), vedelo riešiť jednoduché logické úlohy, rozlíšiť predmet na pozadí, mať osvojené základné matematické pojmy (vedieť napríklad koľko je 7 cukríkov, tri kocky), malo by rozumieť pojmom väčší-menší, prvý ,posledný, predposledný a pod.

Z hľadiska sociálnej a emocionálnej zrelosti by dieťa malo byť schopné akceptovať pravidlá, motivované venovať sa sústredene jednej činnosti približne 45 minút, byť motivované k výkonu, tešiť sa z úspechu, ale zvládnuť aj prípadný neúspech. Je dôležité porozmýšľať, ako dieťa rozvíja vzťahy vo svojom okolí, ako sa správalo v škôlke, v skupine iných detí a či vie primerane nadväzovať vzťahy. Emocionálna oblasť je rovnako dôležitá. Dokázal by Váš prváčik vydržať bez Vás celé vyučovanie?

Ďalej je potrebné mať už čistú výslovnosť, problémom bývajú najmä sykavky (č, š, ž, …), ktoré sa dobre trénujú na básničkách aj opakovaním slov, rozhovormi.

V grafomotorike sledujeme správny úchop ceruzky, preferovanie dominantnej ruky, jej voľbu nechávame na dieťati. Povzbudzujeme dieťa, aby kreslilo jednoduché tvary – budúce základy písmen.

Snažíme sa trénovať aj pamäťové schopnosti prostredníctvom reprodukovania básní, prečítanej rozprávky, videného filmu, hraním pexesa a podobne.

Môžeme už pomaly skúšať, či dieťa dokáže identifikovať prvé a posledné písmenko v slove, prípadne či dokáže slovo na jednotlivé písmenká aj rozložiť.

V tomto všetkom im, milí rodičia, môžete veľmi účinne pomôcť.

Pripravili sme pre Vás linky na stránky, kde nájdete inšpirácie aj konkrétne úlohy na prácu s Vašimi deťmi:

Prosím, myslite na to, že takáto činnosť má byť pre dieťa atraktívna a zaujímavá, realizovaná skôr formou hry, rozhodne by nemala byť stresujúcou záťažou. Jej cieľom je nielen dieťa dobre pripraviť na školu, ale aj vypestovať radosť z tvorivej činnosti, učenia a získavania nových zručností a poznatkov.

Prajeme Vám veľa úspechov a radosti zo spoločne zmysluplne prežitých chvíľ.