02 / 4488 2396

Prevencia

Ovplyvňovanie sociálnej atmosféry v triede 

Sociálna   atmosféra v triede ovplyvňuje psychickú pohodu žiakov a ich vzťah ku škole. Negatívna že viesť k pocitom strachu, ohrozenia, neuspokojeniu základných potrieb ako je potreba bezpečia, uznania, prijatia, spolupatričnosti a iných. Pri dlhodobom napätí sa môžu u jednotlivcov vyskytnúť aj príznaky ako sú bolesti hlavy, brucha, problémy so spánkom, nechutenstvo a ďalšie 

Sociálna atmosféra v triede je dôležitá aj pre schopnosť učiť sa. Spomenuté základné ľudské potreby Maslow zoradil od nižších po vyššie (1. fyziologické potreby; 2. potreba bezpečia a istoty; 3. potreba lásky, prijatia, spolupatričnosti; 4. potreba úcty, uznania a sebaúcty; 5. potreba sebarealizácie). Na to, aby mohol žiak napĺňať vyššie potreby, napríklad potrebu sebarealizácie, čiže učiť sa a byť kreatívny, musí mať aspoň čiastočne naplnené nižšie potreby, čiže potrebuje sa cítiť v bezpečí.  

Zlá atmosféra ovplyvňuje učenie aj priamo a to tým, že v situácii ohrozenia sa aktivujú emočné centrá mozgu, ktoré sú vývinovo staršie ako mozgová kôra, v ktorej dli logické myslenie a tlmia ju. Schopnosť učenia sa tým zhoršuje.  

Ako možno atmosféru v triede a vzťahy zlepšovať? 

Popíšem niekoľko možností, ktoré využívame pri práci s triedou a odporúčame ich aj učiteľom. 

Triednické hodiny 

Sú to špeciálne interaktívne hodiny, v ktorých sa žiaci prostredníctvom zážitkových aktivít bližšie spoznávajú, navzájom sa prepájajú, učia sa komunikovať a spolupracovať. V začiatočných fázach vzniku triedy sa využívajú aktivity na zoznámenie, ale zároveň sa ostáva v bezpečných témach, umožňuje sa pozitívny spoločný zážitok. Program konkrétnych triednických hodín ponúkame učiteľom na vzdelávaní pre triednych učiteľov spolu s manuálom, v ktorom sú rozpísané nielen aktivity, ale i základná dynamika triedy.  

Skupinová práca 

Pri prepájaní vzťahov v triede a zlepšova atmosféry pomáha, ak sa pri vyučovaní využívajú aktivity, pri ktorých žiaci spolupracujú v náhodných skupinách. Zameriava sa na spoluprácu, spoločné dosahovanie cieľa, minimalizujú sa súťaživé aktivity. 

Dospelý ako vzor komunikácie 

Aby sa žiaci k sebe správali rešpektujúco, boli voči sebe ohľaduplní, potrebujú najskôr tento prístup a korektné správanie zažívať od nás, dospelýchPreto odporúčame využívať rešpektujúcu komunikáciu, pri ktorej svoje požiadavky vyjadrujeme jasne, zrozumiteľne, zároveň nezhadzujúco. Žiaci sa tak učia, ako môžu svoje požiadavky a potreby vyjadrovať aj oni. 

Podpora pozitívneho 

Pri ovplyvňovaní vzťahov v triede pomáha zamerať sa najskôr na to, čo funguje. Ak sa pozornosť upriamuje na priateľské, spolupracujúce, prosociálne správanie a dáva sa naň pozitívna spätná väzbatoto správanie sa posilňuje. Využíva sa k tomu nehodnotiaci popis (napr. “Pri práci v skupine ste sa navzájom počúvali a dávali si priestor.”)   

Jasné hranice 

Hranice sú nevyhnutné pre pocit bezpečia. Žiaci potrebujú vedieť, čo jv triede očakávané a čo sa neakceptuje. Do hraníc patrí:  ubližovanie sebe alebo iným, ničenie vecí a časovo – priestorové hranice (napr. teraz je čas na učenie, čas na jedenie je prestávka; v škole sa mobilný telefón nepoužíva – priestorová hranica). 

Je dôležité všímať si prekračovanie hraníc, napríklad zosmiešňujúce poznámky a reagovať na ne, tým dávať najavo, že nie sú tolerované. Dospelý zadáva hranicu, čím je zastavené nepríjemné správanie a zároveň sa žiaci učia, ako povedať, keď im niečo vadí.  

Zodpovednosť a vťahovanie žiakov do riešenia problémov 

Ažiaci dostávajú možnosti na výberučia sa rozhodovať a prijímať zodpovednosť za svoje voľby, stávajú sa kompetentnými. Možnosti môžu byť aj jednoduché (napr.: “Vypracujete projekt o tráviacej alebo obehovej sústave?” “Rozdelíte sa do skupín sami, alebo vás rozdelím ja?”). Zodpovednosť a možnosti voľby sa prispôsobujú veku žiakov. 

Pri riešení problémov odporúčame, aby boli žiaci vťahova do riešenia: “…toto sa udialo, čo navrhujete urobiť? Ako to vyriešiť?” Keď sa žiaci podieľajú na riešení, sú ochotnejší prijať ho, zároveň sa učia problémy riešiťZodpovednosť nie je iba na dospelom, ale sú spoluzodpovední aj oni. Ak sa urobil nejaký plán, dohoda, po čase sa prehodnocuje, či sa plní, alebo je potrebné ju zmeniť. 

Tichší žiaci  

Ak sú kolektíve tichší žiaci, prípadne žiaci, voči ktorým sú negatívne poznámky a mohli by sa stať obeťou šikany, snahou je vytvárať im priestor a zapájať ich do diania v triede. Zároveň sa využíva individuálne rozhovory k zisteniu toho, ako sa v triede cítia. 

Ubližovanie v triede 

Ak sa vyskytlo ubližovanie v triede, prebehnú pohovory s tými, čo ubližujú a jasne sa nastaví, čo sa od nich očakáva, ako majú svoje správanie zmeniť. Následne sa im venuje zvýšená pozornosť s nimi pravidelné stretnutia, kde je priestor na riešenie situácií, upozornenie, prípadne stanovenie dôsledkov. 

Bolo tu načrtnutých niekoľko možností zameraných na vytváranie pozitívnej atmosféry v triede. V prípade, že sa chcete dozvedieť viac, odporúčame naše vzdelávanie pre triednych učiteľov, kde tému preberáme podrobnejšie, ponúkame aktivity, venujeme sa tomu, čo sa pri nich môže vyskytnúť, taktiež zručnostiam, ktoré využívame pri práci s triedou a hľadáme spolu s učiteľmi  konkrétne riešenia situácií z ich tried.  

Mgr. Júlia Drobná, liečebná pedagogička CPPPaP BA III.