02 / 4488 2396

Výchova

Hovorme s deťmi o alkohole

Vzhľadom na to, že je u nás alkohol bežne dostupný a legálny, je tiež súčasťou celej rady spoločenských rituálov a predmetom reklamy, dieťa sa s témou konzumácie alkoholu stretne relatívne skoro. Ak nie v rodine – počas spoločenských udalostí, tak určite medzi rovesníkmi. Poslaním nás dospelých je vybudovať u detí a mladistvých postoj k alkoholu, ktorý nebude ohrozovať ich zdravie, ale naučí ich s alkoholom správne zaobchádzať. V nasledujúcom texte sa vám pokúsime sprostredkovať informácie, ktoré vám môžu pomôcť zvládnuť rozhovor s vašimi deťmi na túto tému.

Kedy začať rozhovor na tému konzumácie alkoholu?

Hovoriť s dieťaťom o téme alkoholu je dobré od chvíle, keď je zjavné, že túto tému vníma. Ideálne je hovoriť s dieťaťom ešte pred tým, ako získa prvé informácie od kamarátov (najneskôr vo veku 8-9 rokov) a priebežne sa k tejto téme vracať a uvádzať skreslené alebo nepravdivé informácie na pravú mieru.

Dôležité je počkať si na vhodnú príležitosť a nevnucovať dieťaťu túto tému. Príležitosťou môže byť napríklad článok v novinách súvisiaci s alkoholom, niečo, čo ste spoločne videli či počuli v televízii, prípadne v rádiu alebo situácia z bežného života, kedy sa napr. nejaký rodinný príslušník opije. Niekedy môže dokonca samo dieťa začať klásť otázky ohľadom konzumácie alkoholických nápojov a vtedy je vhodná chvíľa na to, aby sme sa dozvedeli, čo dieťa už o téme vie a poskytli mu relevantné informácie.

Ako pôsobí alkohol na dieťa a mladistvého?

Zákaz konzumácie alkoholu neplnoletým osobám (mladším ako 18 rokov) je veľmi opodstatnený. Vývoj ľudského organizmu trvá približne do 18. – 21. roka života a organizmus mladého človeka nie je schopný odbúrať väčšie množstvo alkoholu naraz, preto hrozí vyššie riziko poškodenia mozgu i iných orgánov v tele (tráviace aj nervové ústrojenstvo, pečeň, pamäť a pod.) ako u dospelých. V prípade ťažkej opitosti môže dôjsť až k strate vedomia s vážnymi zdravotnými následkami.

Nízka miera znášanlivosti alkoholu u detí a mladistvých zapríčiňuje už po požití malého množstva zmeny v ich správaní. Stráca sa zdravý úsudok a zábrany, čím sa zvyšuje tendencia robiť nebezpečné a riskantné rozhodnutia ako napríklad – zapojiť sa do bitiek, ísť v noci sám peši domov, nechrániť sa pri pohlavnom styku, čoho následkom môže byť nechcené tehotenstvo a pod. Alkohol posilňuje prežívané emócie, čiže môže stupňovať agresivitu alebo prehlbovať úzkosť, depresiu a aj malé množstvo alkoholu u mladistvých môže viesť k výraznému skresleniu vnímania, napr. majú narušený odhad vzdialenosti, nedokážu odhadnúť svoje sily, majú ťažkosti s koordináciou. A tak aj pri bežných činnostiach im hrozí poranenie či úraz.

Z dlhodobého hľadiska môže mať konzumácia alkoholu negatívny vplyv na ďalší vývoj osobnosti, zmenu povahových vlastností i samotný intelekt, čo sa prejaví napr. na prospechu v škole, zhoršením vzťahov v rodine či medzi priateľmi, celkovom spoločenskom živote. Rizikové užívanie alkoholu vedie často k experimentovaniu s ďalšími inými drogami a rozvoju syndrómu závislosti.

Ako hovoriť s deťmi o alkohole?

Či už konzumujete alkohol alebo nie, potrebné je najskôr si ujasniť svoj postoj k alkoholu. To, čo plánujete povedať svojmu dieťaťu, by sa malo zhodovať s tým, ako vás vidí konať. Ak svoje zaobchádzanie s alkoholom vnímate v určitých ohľadoch ako problematické, vaše dieťa by to malo od vás počuť. Hovorte s deťmi o alkohole otvorene. Otvorený rozhovor pôsobí oveľa pravdivejšie, posilňuje dôveru dieťaťa v rodiča / rodičov a dáva dieťaťu poznanie – “môžem sa na rodičov obrátiť, ak sa budem chcieť porozprávať na túto tému”.

Pri rozhovore sa opierajte o fakty, ak sa snažíte svoje dieťa varovať pred rizikami, nezastrašujte ho mýtami a nepravdami. Buďte počas rozhovoru vnímaví k potrebám dieťaťa. Majte na pamäti, že alkohol môže niekedy napríklad poskytnúť úľavu od úzkosti alebo stresu, avšak nesmieme zabudnúť na to, že každý človek reaguje na účinky alkoholu rôzne (u niekoho úzkosť môže naopak prehĺbiť).

Buďte svojmu dieťaťu vzorom. Pokiaľ chcete podporiť zdravé postoje vášho dieťaťa a jeho správanie voči alkoholu, najviac pomôže, ak mu sami budete príkladom. Dbajte na to, aby vaše dieťa mohlo zažívať radosť a úspechy priamo, bez ďalších podporných prostriedkov. Najlepšie mu takú skúsenosť sprostredkujete, ak vás uvidí radovať sa či oslavovať inak, než v spoločnosti alkoholu.

V prípade, že sa vás táto téma týka alebo by ste chceli získať viac informácii, môžete sa obrátiť na naše oddelenie prevencie CPPPaP, Ba 3.

Mgr. Michaela Golianová, sociálna pedagogička, preventistka, CPPPaP Ba III.

Použitá literatúra:
> Nociar, A.: Záverečná správa z prieskumu TAD u žiakov ZŠ, študentov SŠ a ich učiteľov v roku 2014. Bratislava, VÚDPaP 2014, 83 s.
> Alkohol a mladiství. Dostupné na: www.respektuj18.sk
> Rodina, práca a alkohol. Dostupné na: www.pisrozumom.sk
> Martinove, M., Stanislav, V. Vaše deti a alkohol. Fakty a rady, ktoré vám pomôžu zaujať správny postoj. Dostupné na: www.rozumne.sk