02 / 4488 2396

Pre rodičov

Výslovnosť a učenie

Ako  ovplyvňuje  nesprávna  výslovnosť  učenie  v  škole?  

Mnoho  detí predškolského  veku  má  nesprávnu  výslovnosť.  V  závislosti  od toho, čo je jej príčinou, môže byť nesprávna výslovnosť podkladom neskorších porúch učenia v škole.  Čítanie  a  písanie  sú  vlastne  písomnou  podobou  reči,  preto  sa  ťažkosti  vo zvukovej forme jazyka (hovorená  reč) veľmi často odzrkadlia v problémoch pri osvojovaní jej písomnej podoby.  

Príčiny  nesprávnej  výslovnosti  sú  rôzne.  Jednou  z  nich  je   dedičnosť.   Dieťa  však  nededí  nesprávnu  výslovnosť  konkrétnej  hlásky, ale oslabenie funkcií, ktoré sú potrebné  pre  osvojenie  si  správnej  výslovnosti.    Môžu  to  byť  napríklad  ťažkosti  s  pohyblivosťou  rečových  orgánov,  znížená  schopnosť sluchového rozlišovania  hlások  medzi  sebou  (fonematická  diferenciácia) a schopnosť počuť, že  aj  hovorené  slová  sa  skladajú  z  menších  častí -hlások (fonologické uvedomovanie). 

Ďalšou príčinou nesprávnej výslovnosti sú negatívne vplyvy prostredia, v ktorom dieťa vyrastá. Veľmi dôležitý je správny rečový vzor u ľudí, s ktorými dieťa prichádza pravidelne do kontaktu (okrem rodičov sú to aj učitelia a vychovávatelia). Škodí, ak rodičia napodobňujú nesprávnu výslovnosť dieťaťa, namiesto toho aby boli príkladom správnej alternatívy.  Nie je vhodné ani na chyby upozorňovať (“Hovorí sa pes, nie peš”), je lepšie do svojej odpovede zakomponovať správny tvar daného slova, aby ho dieťa počulo ale necítilo tlak z neustáleho opravovania chýb (“Aha, bol tam veľký pes?”).  

 Veľmi dôležitá je aj komunikácia s dieťaťom, rodičia by si na ňu mali vyhradiť aspoň 15 minút denne už  od  útleho veku dieťaťa. Počas tohto času by mal rodič venovať celú svoju pozornosť  dieťaťu,  vnímať, čo mu dieťa hovorí, aktívne ho počúvať a komunikovať s ním  primerane  jeho úrovni. Treba sa aj fyzicky znížiť na úroveň dieťaťa, aby videlo rodičovi do tváre a aby s ním mohlo nadviazať očný kontakt, sledovať jeho mimiku a výslovnosť.
Komunikovať s dieťaťom primerane jeho úrovni znamená, že používame výrazy a slová, ktorým dieťa rozumie, vždy sme o krok pred vývinom dieťaťa (napríklad, ak sa dieťa vyjadruje jednoslovnými prehovormi, my sa s ním rozprávame dvojslovnými vetami atď…). Dieťaťu prispôsobíme aj tempo reči – mali by sme hovoriť pomalšie. Ak je tempo reči komunikačného partnera prirýchle, dieťa nemá možnosť zachytiť správne znenie slov a porozumieť hovorenému (Predstavme si sami seba, keď komunikujeme v jazyku, ktorý sa ešte len učíme, alebo neovládame dobre. Ak komunikačný partner na nás v tomto jazyku hovorí prirýchlo, máme väčšie ťažkosti s porozumením, ako keď hovorí pomalšie).
 

V dnešnej dobe sa reč u detí nerozvíja dostatočne aj pre neprimerané množstvo času, ktoré deti trávia  pri  počítači, tablete, mobile, tento čas obmedzme na minimum, ideálne nahraďme radšej čítaním rozprávok, spoločnou hrou, prípadne počúvaním audiorozprávok. Aj počas spoločnej činnosti, ktorá je doprevádzaná komentárom  je možné rozvíjať reč dieťatka (spoločné varenie, upratovanie, pečenie, vešanie prádla a pod…), práca síce trvá oveľa dlhšie, ako bez dieťaťa :-), ale pre dieťa je tento spoločne strávený čas jednoznačným prínosom, nielen z pohľadu rečového vývinu.  

Ako  teda  súvisí  výslovnosť  s  učením?   

Ako  sme  už  spomenuli  vyššie,  nesprávna  výslovnosť  ovplyvňuje  učenie  dieťaťa  podľa  toho,  čo  je  jej  príčinou.
Ak je príčinou nesprávnej výslovnosti u dieťaťa porucha funkcie rečových orgánov,  býva  ovplyvnená  aj  schopnosť  hlasného čítania. Ak dieťa nedokáže správne vysloviť  hlásku,  nedokáže  ju  ani  správne  prečítať. Ak je nesprávnou výslovnosťou postihnutých viacero hlások, znižuje sa tým zrozumiteľnosť nielen hovorenej reči, ale  aj  hlasné ho  čítania.

V  prípade,  ak  sú  príčinou  nesprávnej  výslovnosti  nedostatočná  fonematická  diferenciácia  a fonologické  uvedomovanie,  tieto  ťažkosti  sa  premietajú  aj  do písania. Ak  dieťa  nedokáže  rozlíšiť  v  počutej  reči  jednotlivé  hlásky  medzi  sebou,  alebo  ak  nedokáže  rozlíšiť,  či  danú  hlásku  vyslovuje  správne, nedokáže  ich ani  správne  napísať, to  isté  sa  deje  ak  dieťa  nepočuje  dĺžne  a  mäkčene.   

Výslovnosť  a  jazykové  a  komunikačné  schopnosti  dieťaťa  veľmi  úzko  súvisia  s  učením, preto je potrebné  ich  rozvoju  venovať  pozornosť už od útleho veku (prakticky od narodenia) a  včas  začať  logopedickú  starostlivosť , ak  je to potrebné (najneskôr rok pred nástupom dieťaťa  do školy).  

Mgr. Zuzana Karasová, logopedička