02 / 4488 2396

Vzdelávanie

Ako pomôcť svojmu dieťaťu učiť sa ( nielen v časoch krízy)

Milí rodičia,

každému z nás záleží na kvalitnom vzdelaní našich detí, ktoré vnímame ako dôležitú hodnotu a zároveň jeden z prioritných predpokladov dobrej prípravy na budúcnosť. Preto nás všetkých zasiahlo, že v dôsledku opatrení proti pandémii sa muselo prerušiť vyučovanie a Vy ste sa stali na nejaký čas učiteľmi svojich detí. Pozitívne na tejto situácii je, že môžete dôkladnejšie preskúmať ako sa Vaše dieťa učí, efektívne zasiahnuť do tohoto procesu a upevniť nastavené pravidlá.

Predovšetkým zabezpečte svojim deťom dobré psychohygienické podmienky na učenie – vytvorte deťom tichý kútik bez rušivých vplyvov ( v ich zornom poli by nemali byť hračky, vyrušujúce predmety, hrajúce rádio alebo televízor, tiež by nemali byť rušené pohybom osôb po miestnosti…). Učenie je činnosť zaťažujúca mozog a ten je náročný na kyslík, preto je nevyhnutné učiť sa v dobre vetranej miestnosti s optimálnou teplotou okolo 24-25 stupňov Celzia a s nízkou hladinou hluku. Dbáme aj na dobré osvetlenie. Odporúčame učiť sa stále v tom istom prostredí, ktoré sa tak stáva súčasťou rituálu a umožňuje ľahšie preladenie sa na učenie. Nezabúdajme ani na dostatočnú hydratáciu.
Majme na mysli, že efektívne učenie klesá zhruba po 30-45 minutách, preto je potrebné zaraďovať krátke asi 5-10 minútové prestávky,  vyplnené najlepšie pohybom. Počas takejto prestávky by sa dieťa nemalo začať venovať nejakej pre neho atraktívnej činnosti.

Zaveďte pravidelnosť – najlepšie sa osvedčuje učiť sa v pravidelnom čase, pretože pravidelnosť napomáha dobrej koncentrácii pozornosti.

Učte sa v najvýhodnejšom čase – podľa výskumov sa najlepšie výkony v učení dosahujú v čase medzi 9,00 a 11,00 hodinou a popoludní okolo 16,00. V čase efektívneho učenia existujú individuálne rozdiely, ktoré je dobré odsledovať a rešpektovať.

Motivujte – o tom, či dieťa bude vnímať učenie ako nepríjemnú drinu alebo pomerne obľúbenú činnosť rozhoduje motivácia. Nemotivované dieťa bude mať tendencie vyhýbať sa učeniu, hľadať výhovorky, prípadne dokáže dlhé minúty sedieť nad knihou bez toho, aby sa niečo naučilo. Najlepšou motiváciou je samotná radosť z práce a jej výsledku. Tešte sa spolu s dieťaťom z toho, čo sa naučilo, pochváľte ho za snahu, ktorú vynakladá pri učení, povzbudzujte ho, oceňujte aj čiastkové úspechy. Skúste do učenia zapojiť prvky hry – napr. vymeňte si úlohy a nechajte dieťa učiť Vás. Alebo môžete občas využiť aj tzv. vonkajšiu motiváciu – prísľub odmeny vo forme najlepšie spoločnej hry, malej obľúbenej lahôdky a pod. Zakomponujte do učenia prvky hry a mnemotechnické pomôcky vo forme rýmov, súvislostí, vtipných slovných hračiek, ktoré pomáhajú zapamätať si inak ťažko zapamätateľné súvislosti ( napr. môžete využiť vetu LaCoDoMa na naučenie sa poradia rímskych čísel 50,100,500,1000.) Alebo ak si dieťa horšie pamätá čísla a letopočty, skúste ich spojiť s obrazom ( 8 nám pripomenie snehuliaka, 4 stoličku, 1 paličku na podopieranie a číslo 841 máme zapamätané! A môžeme si ho aj nakresliť.). Nebojte sa byť kreatívny.
Nezabúdajte, že deti sa učia aj pre Vás a tie najmenšie hlavne pre Vás!

Diagnostikujte štýl učenia – všímajte si ako sa Vaše dieťa učí. Sme rôzni a rôzne sa aj učíme. Niekto si lepšie pamätá počuté, iný videné. Ak zistíte, že Vaše dieťa má lepšiu vizuálnu pamäť, tak dbajte na to, aby sa viac učilo vizuálne. Pomôžte mu vyznačiť v texte dôležité informácie, písať osnovy, kresliť grafy. Ak je skôr auditívny typ, tak je dôležité, aby si učivo hovorilo nahlas.
Vo všeobecnosti platí, že čím viac zmyslov pri učení zapájame, tým ľahšie a trvalejšie si učivo pamätáme. Vždy však dbajte na to, aby sa dieťa neučilo memorovaním, ale aby sa učilo logicky – učivu musí rozumieť.

Nepripusťte medzery v učive – učte sa systematicky. Medzery v učebnej látke pôsobia demotivujúco a obtiažne sa na ne nadväzuje s novým učivom. Ak ich u svojho dieťaťa v procese učenia objavíte, doplňte ich a až potom sa venujte novému učivu.

Učivo opakujte – stará známa pravda nás učí, že opakovanie je matkou múdrosti a krivka zabúdania je neúprosná. Preto je nutné nadobudnuté vedomosti utvrdzovať opakovaním. Týmto spôsobom posilňujeme už utvorené spoje v mozgu a zároveň pomáhame k ich prepájaniu s novými poznatkami.

Obmedzte interferencie (prelínanie) – pri učení je potrebné striedať jednotlivé predmety tak, aby sme sa vyhli tomu, že za sebou pôjdu dva predmety rovnakého zamerania (napr. jazyk slovenský a angličtina). Pri striedaní predmetov rozličného zamerania (matematika, jazyk, chémia) zaťažujeme rôzne mozgové centrá a tak dokážeme okrem interferencie oddialiť aj únavu.

Nestresujte sa, ak neviete momentálne svojmu dieťaťu poradiť – nemusíte vedieť všetko, v takom prípade pomôže internet alebo priateľ na telefóne.

Obráťte sa na odborníkov – v prípade, že aj napriek Vašej snahe sú problémy s učením u Vášho dieťaťa výrazné, alebo ste narazili na problém, ktorý vlastnými silami neviete vyriešiť, máte vždy možnosť (telefonicky alebo emailom) obrátiť sa na odborníkov, konzultovať Váš problém s učiteľmi, špeciálnymi pedagógmi alebo psychológmi.

Želáme Vám nech je pre Vás učenie sa s Vašim dieťaťom radostným a zmysluplne stráveným časom!

PhDr. Daniela Kmeťová, psychologička CPPPaP Ba III.