02 / 4488 2396

Projekty

Projekt Nadácie VÚB pre Ukrajinu

Nadácia VÚB úspešne podporila naše o.z. Rastlinku pri rozbehnutí fungovania prevencie a intervencie nášho nového UA tímu pre deti a rodiny z Ukrajiny. Veľmi sa tešíme z prínosu a zmyslu projektu a vážime si, že Nadácia VÚB nám umožnila získať takúto štedrú podporu, nevieme si predstaviť bez tejto podpory rozbehnúť kvalitnú prácu.

Cieľom projektu bolo rozbehnúť fungovanie UA tímu – psychologičiek, ktoré samé zažívajú a zažívali veľmi náročné chvíle a rozhodli sa svoje skúsenosti a odbornosť poskytnúť do služieb podpory tým najzraniteľnejším deťom. Rozbehli sme trojstupňový model podpory, prácu s jednotlivcami, triedami i podpornými skupinami a to tak s deťmi, ako aj rodičmi. Organizovali sme nielen bežnú psychologickú prácu, ale aj denné tábory, či workshopy pre deti a rodičov.

Vytvorili sme aj systém bilingválneho objednávkového režimu, kde sa nám podarilo poskytnúť za asi 2 mesiace podporu 14 školám v Bratislave – viacerým triedam, skupinám detí i jednotlivcom.

 

V projekte sa nám podarilo doteraz poskytnúť podporu:

  • 103 deťom v riziku z Ukrajiny – individuálnu diagnostickú, terapeutickú a intervenčnú starostlivosť,
  • preventívnu skupinovú prácu 40 triedam a skupinám ukrajinských detí z viac ako 3tretiny škôl v Bratislave (30 škôl),
  • 2 detské denné letné tábory.

Projekt bude pokračovať v úzkej spolupráci s CPPPaP a ďalšími dobrodincami, ktorí chcú podporovať začlenenie UA detí v Bratislave.

Ďakujeme a nezaostávame. Pokračujeme!

Tím UA CPPPaP BA 3