Posledná časť uceleného cyklu vzdelávania pre triednych učiteľov, ktorý pozostáva zo štyroch na seba nadväzujúcich stretnutí. Účastníci počas stretnutí získajú interaktívnou formou dôležité informácie o dynamike skupiny (štruktúre skupiny, hierarchii, roliach, diagnostike vzťahov v skupine, šikanovaní…). Taktiež nadobudnú súbor zážitkových aktivít na triednické hodiny, resp. manuál pre prácu s triedou. Súčasťou vzdelávania je aj rozoberanie praktických situácií a možnosť konzultácií ohľadom svojej triedy.